Regulamin


REGULAMIN SZKOŁY BALETOWEJ PRZY FUNDACJI CAPITOL

Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Szkołę Baletową przy Fundacji Capitol we Wrocławiu, którzy zawarli umowę o naukę dziecka w wyż. wym. placówce niepublicznej zobowiązują się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, a także sprawowania pieczy nad przestrzeganiem zasad niniejszego regulaminu przez ich podopiecznych.

I Regulamin Szkoły Baletowej przy Fundacji Capitol

 1. Fundacja Capitol zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie poprzez załączanie odpowiednich aneksów.

II Działalność Szkoły Baletowej przy Fundacji Capitol

 1. Szkoła Baletowa przy Fundacji Capitol jest profesjonalnym centrum kultury i sztuki baletowej.
 2. Szkoła Baletowa przy Fundacji Capitol jest placówką niepubliczną, wobec czego wydawane przez Szkołę Baletową i Fundację Capitol dyplomy uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych nie stanowią dokumentów oficjalnych, niemniej dla niektórych instytucji w Europie i na świecie mogą one przedstawiać pewną wartość.

III Warunki uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Szkołę Baletową przy Fundacji Capitol

 1. Uczeń może być dopuszczony do regularnego udziału w zajęciach prowadzonych przez Szkołę Baletową przy Fundacji Capitol tylko i wyłącznie na podstawie zawarcia umowy o naukę w Szkole Baletowej z Fundacją Capitol. Punkt ten nie dotyczy zajęć prowadzonych poza ogólnym planem zajęć Szkoły Baletowej.
 2. Uiszczenie wymaganych przez Fundację Capitol, określonych przez umowę o naukę dziecka oraz niniejszy regulamin (rozdział IV) w Szkole Baletowej płatności w terminie.
 3. Akceptacja oraz poszanowanie przez rodziców/opiekunów oraz ich podopiecznych treści niniejszego regulaminu. Nie zastosowanie się przez rodziców/opiekunów lub/i ich podopiecznych do treści niniejszego regulaminu może skutkować rozwiązaniem umowy o naukę dziecka w Szkole Baletowej przez Fundację Capitol.

IV Płatności

 1. Wpisowe
  1. Obowiązuje uiszczenie opłaty z tytułu „wpisowego” w kwocie 150 zł przy podpisaniu pierwszej umowy. „Wpisowe” jest płatnością dokonywaną jednorazowo i nie podlega zwrotowi przy odstąpieniu od umowy o naukę dziecka
 2. Czesne
  1. Czesne za naukę w Szkole Baletowej jest kwotą pobieraną przez 10 miesięcy, od września do czerwca włącznie.
  2. Czesne za naukę w Szkole Baletowej wynosi:

   Grupa E: 200 zł / m-c

   Grupa D: 200 zł /m-c

   Grupa C: 220 zł/m-c

   Grupa B2: 220 zł/m-c

   Grupa B1: 220 zł/m-c

   Grupa A: 220 zł/m-c

  3. Opłata za miesiąc bieżący jest wnoszona z góry do 15-go dnia każdego miesiąca w kwocie aktualnie obowiązującej.
  4. Czesne za naukę dziecka w Szkole Baletowej należy wpłacać na konto: Bank Przemysłowo Handlowy SA nr 59 1060 0076 0000 3200 0137 1029.
  5. W przypadku jednoczesnego kształcenia rodzeństwa opłata za drugie dziecko wynosi 100%, natomiast brak opłaty za trzecie dziecko.
  6. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach w trakcie trwania roku szkolnego, rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zapłaty za rozpoczęty miesiąc.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy o naukę dziecka w Szkole Baletowej rodzice/opiekunowie dziecka są zobowiązani do pisemnego powiadomienia Prezesa Zarządu Fundacji Capitol o planowanym odstąpieniu od umowy o naukę przynajmniej na miesiąc przed rozwiązaniem umowy. W przeciwnym razie rodzice/opiekunowie będą zmuszeni uiścić opłatę za kolejny miesiąc nauki.
  8. Uczeń nie zostanie dopuszczony do udziału w zajęciach prowadzonych przez Szkołę Baletową jeżeli rodzice/opiekunowie będą zalegać z opłatą z tytułu czesnego dłużej niż 10 dni od ustanowionego terminu płatności. O upływie terminu płatności Fundacja Capitol i Szkoła Baletowa zobowiązują się powiadomić rodziców/opiekunów dziecka w stosownym terminie.
  9. Uczeń, u którego Fundacja Capitol w terminie na trzy dni przed odbyciem się przedstawienia Szkoły Baletowej na zakończenie roku szkolnego pt. „Pointa Sezonu” stwierdzi jakiekolwiek zaległości w opłatach z tytułu czesnego nie zostanie dopuszczony do udziału w wyż. wym. przedstawieniu.
 3. Opłata na „Komitet Rodzicielski”
  1. Jednokrotnie w każdym roku szkolnym pobierana jest opłata z tytułu „Komitet Rodzicielski”. Kwota ta w całości jest przeznaczana na dofinansowanie uroczystego spektaklu Szkoły Baletowej na zakończenie roku szkolnego pt. „Pointa Sezonu”.
  2. Kwota opłaty na „Komitet Rodzicielki” wynosi 200 zł.
  3. Opłatę na Komitet Rodzicielski można wpłacać w dwóch ratach (po 100 zł każda). Pierwsza rata płatna jest do dnia 20 grudnia 2013r., druga rata do dnia 21 lutego 2014r.
  4. Całość opłaty na Komitet Rodzicielski należy wnosić na konto: Bank Przemysłowo Handlowy SA nr 59 1060 0076 0000 3200 0137 1029.
  5. Nie dokonanie opłaty na Komitet Rodzicielski będzie skutkowało odsunięciem dziecka od udziału w spektaklu Szkoły Baletowej na koniec roku szkolnego.
 4. Pozostałe regulacje
  1. W przypadku absencji ucznia na zajęciach nie przewiduje się ani obniżenia kwoty czesnego, ani zwrotu części już wpłaconych pieniędzy, gdyż regularny udział w zajęciach jest obowiązkiem każdego ucznia Szkoły Baletowej o czym mówi punkt 1 rozdziału X niniejszego regulaminu. Wobec zajścia szczególnych okoliczności należy zwrócić się do Prezesa Zarządu Fundacji Capitol.
  2. W dni przewidziane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2013/2014 jako wolne od nauki oraz w dni ustawowo wolne od pracy zajęcia dydaktyczne w Szkole Baletowej nie odbywają się, mogą być jednak organizowane zajęcia dodatkowe.
  3. W przypadku gdy Fundacja Capitol z przyczyn niezależnych będzie zmuszona odwołać zajęcia w Szkole Baletowej nie przewiduje się ani zmniejszenia kwoty czesnego, ani zwrotu już wpłaconych pieniędzy, chyba że odwołanie zajęć dla tej samej grupy uczniów zdarzy się po raz trzeci w dany miesiącu – wtedy to Fundacja Capitol dokona jednorazowego obniżenia czesnego o obliczony koszt zajęć dla każdych kolejnych odwołanych zajęć w danym miesiącu.
  4. W przypadku odwołania zajęć dydaktycznych w Szkole Baletowej z uwagi na niedyspozycję pedagogów i brak możliwości zastąpienia ich Fundacja Capitol nie przewiduje ani obniżenia kwoty czesnego, ani zwrotu części już wpłaconych pieniędzy, przy czym sytuacja taka nie może dotyczyć większej ilości jak trzech kolejnych zajęć danej grupy uczniów i nie może mieć miejsca więcej niż trzy razy w danym roku szkolnym dla danej grupy uczniów.

V Organa Szkoły Baletowej przy Fundacji Capitol

 1. Szkole Baletowej przewodniczy Prezes Zarządu Fundacji Capitol i jest jedyną osobą upoważnioną do podejmowania decyzji w zakresie organizacji oraz przebiegu pracy Szkoły Baletowej.
 2. Prezesa Zarządu Fundacji Capitol wspierają grono pedagogiczne Szkoły Baletowej oraz inne osoby wskazane przez Prezesa.
 3. Grono pedagogiczne Szkoły Baletowej stanowią pedagodzy regularnie prowadzący zajęcia dydaktyczne w Szkole Baletowej.
 4. W przypadku niedyspozycji lub nieobecności Prezesa Zarządu Fundacji Capitol jego funkcję przewodniczenia pracy Szkoły Baletowej pełni osoba wskazana przez Prezesa należąca do grona pedagogicznego Szkoły Baletowej.
 5. Komitet Rodzicielski stanowią wszyscy rodzice/opiekunowie uczniów Szkoły Baletowej.
 6. Komitet Rodzicielski może podejmować działania wspierające Szkołę Baletową i jej uczniów oraz Fundację Capitol, jeżeli uzyska na konkretne działanie zgodę Prezesa Zarządu Fundacji Capitol. Zgoda Prezesa nie wymaga formy pisemnej.
 7. Komitet Rodzicielski może podejmować działania we współpracy z innymi niż Fundacja Capitol organizacjami charytatywnymi i dobroczynnymi pod imieniem Szkoły Baletowej przy Fundacji Capitol, jeżeli Prezes Zarządu Fundacji Capitol wyrazi na to zgodę. Zgoda Prezesa nie wymaga formy pisemnej.
 8. Określone w niniejszym regulaminie działania Komitetu Rodzicielskiego mogą być zarówno wspólnymi inicjatywami ogółu Komitetu Rodzicielskiego jak i jej poszczególnych członków.

VI Porządek zajęć Szkoły Baletowej przy Fundacji Capitol

 1. Zajęcia w Szkole Baletowej odbywają się według planu zajęć ustanowionego przez Prezesa Zarządu Fundacji Capitol. Prezes sporządza plan zajęć w terminie do dnia 01.09 danego roku.
 2. Fundacja Capitol zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w planie zajęć w dowolnym terminie, przy czym ma obowiązek poinformować o zmianach rodziców/opiekunów oraz ich podopiecznych zamieszczając stosowne ogłoszenia na jednej z tablic w siedzibie Szkoły Baletowej oraz na witrynie internetowej wwww.capitolszkolabaletowa.pl w zakładkach „Strefa rodzica” oraz „Inf. praktyczne”.
 3. Fundacja Capitol może nie poinformować z wyprzedzeniem o odwołaniu zajęć w Szkole Baletowej jeżeli nastąpi to w skutek nagłych okoliczności.
 4. Zajęcia rozpoczynają się o określonej przez plan godzinie niezależnie od tego, czy wszyscy uczniowie są obecni.
 5. Uczniowie powinni być obecni w siedzibie Szkoły przynajmniej na 15 min przed planowym rozpoczęciem zajęć.
 6. Uczniowie spóźnieni na zajęcia mogą nie zostać dopuszczeni do udziału w nich.
 7. Pedagog może zadecydować o późniejszym niż przewidziany w rozkładzie rozpoczęciu zajęć, jednak nie może to skrócić określonego przez rozkład zajęć czasu pracy.
 8. Pedagog może zadecydować o przedłużeniu zajęć o dowolną ilość czasu i nie wymaga to dodatkowych płatności.
 9. Żadnemu z uczniów nie wolno opuścić sali baletowej w czasie trwania zajęć bez pozwolenia pedagoga, nawet jeżeli zajęcia zostały przedłużone.
 10. Uczeń nie stosujący się do dyscyplinarnych wymagań pedagoga może zostać wyproszony z sali baletowej w czasie trwania zajęć.
 11. W czasie trwania zajęć osoby przebywające w poczekalni obowiązuje kategoryczny zakaz otwierania drzwi do sali baletowej, jak również wchodzenia do sali baletowej bez zezwolenia pedagoga.
 12. W czasie trwania zajęć osoby przebywające w poczekalni są zobowiązane do zachowania absolutnej ciszy.
 13. Podczas gdy trwają zajęcia obowiązuje zakaz wprowadzania do siedziby Szkoły Baletowej zwierząt.
 14. Podczas gdy trwają zajęcia w poczekalni nie powinny przebywać niemowlęta i dzieci do drugiego roku życia.
 15. W czasie trwania zajęć w poczekalni mogą przebywać jedynie rodzice/opiekunowie uczniów należących do grup E, D oraz C, czyli przeważnie dzieci przed dziesiątym rokiem życia. Rodzicom/opiekunom uczniów z grup B1, B2 oraz A nie zezwala się na przebywanie w poczekalni podczas gdy trwają zajęcia. Jest to zasada przyjęta we wszystkich szkołach baletowych o profesjonalnym charakterze.
 16. Rodzice/opiekunowie czekający w siedzibie Szkoły na zakończenie zajęć są proszeni o zajmowanie miejsc w poczekalni, nie zaś w garderobach, chyba że brak miejsc siedzących w poczekalni.
 17. Po zakończeniu zajęć każda z grup powinna udostępnić garderobę kolejnej z grup tak szybko jak to możliwe, zwłaszcza jeśli brak w niej miejsca.
 18. Wszystkich uczniów obowiązuje zakaz wnoszenia do garderób napojów nabytych w ustawionych w poczekalni automatach, szczególnie napojów w plastykowych kubkach. Za zniszczenia spowodowane złamaniem tego zakazu, powstałe w wyniku rozlania napoju odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie ucznia.

VII Komunikacja pomiędzy Szkołą Baletową a rodzicami/opiekunami uczniów

 1. Wszelkie wiadomości istotne dla rodziców/opiekunów oraz uczniów Fundacja Capitol zobowiązuje się zamieszczać na jednej z tablic w siedzibie Szkoły oraz na witrynie internetowej www.capitolszkolabaletowa.pl w zakładce „Strefa Rodzica”.
 2. Rodzice/opiekunowie uczniów są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z informacjami zamieszczonymi na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Szkoły Baletowej lub na witrynie internetowej www.capitolszkolabaletowa.pl w zakładce „Strefa Rodzica” (informacje w podanych źródłach są zawsze identycznej treści).
 3. Odpowiedzialność za konsekwencje nie zastosowania się przez rodziców/opiekunów do treści powyższego punktu ponoszą rodzice/opiekunowie.

VIII Obowiązki Szkoły Baletowej względem ucznia

 1. Realizacja postanowień Statutu Fundacji Capitol
 2. Realizacja zadań wynikających z treści umowy o naukę dziecka w Szkole Baletowej.
 3. Zapewnienie uczniom warunków pracy zgodnych z wymaganiami profesjonalnego uprawiania tańca klasycznego, tj. odpowiedniego, komfortowego i przede wszystkim bezpiecznego dla stanu fizycznego wyposażenia sali baletowej.
 4. Utrzymanie w siedzibie Szkoły Baletowej czystości.
 5. Prowadzenie zajęć w sposób w pełni profesjonalny i z zachowaniem właściwej, tradycyjnej kultury pracy środowiska baletowego.
 6. Wszystkim uczniom stworzenie możliwości uzyskania profesjonalnego przygotowania baletowego.
 7. Wszystkim uczniom udzielenie wsparcia w rozwoju indywidualnego talentu, biorąc pod uwagę zakres możliwości każdego z nich.
 8. Stałe dążenie do osiągania maksymalnych możliwych efektów w pracy z danym uczniem.
 9. Każdemu z uczniów stworzenie możliwości regularnego udziału w występach na scenie.
 10. Każdemu z uczniów stworzenie możliwości udziału w konkursach baletowych i tanecznych.
 11. Szkoła Baletowa za swój szczególny obowiązek uznaje wspieranie uczniów wykazujących wysokie predyspozycje do uprawiania zawodu tancerza.
 12. Stałe i efektywne podnoszenie wyników pracy ogółu uczniów.
 13. Stałe zaangażowanie w promocję dokonań uczniów.
 14. Stałe zaangażowanie w rozwój działalności Szkoły Baletowej.

IX Szczególne obowiązki Szkoły Baletowej względem Rodziców/opiekunów ucznia

 1. Udzielanie wsparcia wychowawczego.
 2. Na każdą prośbę rodziców udzielanie wyczerpujących informacji o postępach ucznia.

X Obowiązki ucznia względem Szkoły Baletowej

 1. Regularny udział w zajęciach prowadzonych przez Szkołę Baletową. W przypadku frekwencji poniżej 50% w skali roku uczeń nie będzie dopuszczony do udziału w spektaklu na zakończenie roku szkolnego, jak również może zostać wykreślony z listy uczniów, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy o naukę dziecka przez Fundację Capitol.
 2. Traktowanie udziału w zajęciach z należytą powagą oraz szacunkiem.
 3. Uczeń winien być zawsze przygotowany do udziału w zajęciach, tj. przede wszystkim posiadać odpowiedni ubiór. W przypadku braku odpowiedniego ubioru uczeń może nie zostać dopuszczony do udziału w zajęciach.
 4. Uczeń ma obowiązek stawić się na każdych nieodpłatnych dodatkowych zajęciach jakie zostaną mu wyznaczone przez Prezesa lub któregokolwiek z członków grona pedagogicznego, chyba że okaże się to z przyczyn niezależnych od ucznia lub/i jego rodziców/opiekunów niemożliwe, co obowiązkowo należy usprawiedliwić przed Prezesem.
 5. Uczeń winień jest dokładać wszelkich starań do tego aby jego praca była owocna i poświęcony na nią czas w pełni wykorzystany.

XI Szczególne obowiązki rodziców/opiekunów uczniów względem Szkoły Baletowej

 1. Dopełnianie obowiązków wynikających z treści umowy o naukę dziecka w Szkole Baletowej.
 2. Usprawiedliwianie wszelkich nieobecności uczniów na zajęciach przed Prezesem.
 3. Dokładne stosowanie się do zaleceń Prezesa i członków grona pedagogicznego w kwestiach dotyczących edukacji baletowej.

XII Spektakle i pokazy Szkoły Baletowej

 1. Przedstawienie na koniec roku szkolnego
  1. Przedstawienie na koniec roku szkolnego jest nagrodą dla wszystkich uczniów Szkoły Baletowej, którzy regularnie brali udział w zajęciach i udział w nim powinien być przez uczniów traktowany z najwyższym szacunkiem.
  2. Przedstawienie na koniec roku szkolnego zawsze odbywa się na profesjonalnej scenie i przed widownią.
  3. Przedstawienie na koniec roku szkolnego zawsze nosi tytuł „Pointa Sezonu”.
  4. W czasie przedstawienia na koniec roku szkolnego każdy z uczniów zaprezentuje się przynajmniej w jednym tańcu i w repertuarze odpowiadającym możliwościom ucznia.
 2. Inne spektakle i pokazy Szkoły Baletowej
  1. Do udziału w każdym ze spektakli lub pokazów będą wyznaczani uczniowie zgodnie z charakterem oraz wymaganiami danego przedsięwzięcia.
  2. Zaproszenie do udziału w spektaklu lub pokazie jest dla ucznia zaszczytem, zatem udział w spektaklu lub pokazie powinien być przez ucznia traktowany jako obowiązek.
  3. Ewentualną odmowę udziału w spektaklu lub pokazie należy stosownie usprawiedliwić przed Prezesem.
  4. Uczeń biorący udział w spektaklu lub pokazie winien jest stawić się na wszystkich wyznaczonych mu przez Prezesa, któregokolwiek z członków grona pedagogicznego lub zewnętrznego organizatora próbach. Jeżeli dział ucznia w próbie okaże się niemożliwy z przyczyn niezależnych od ucznia lub/i jego rodziców/opiekunów należy tę okoliczność usprawiedliwić przed Prezesem.
  5. Brak obecności ucznia na próbach może skutkować odsunięciem ucznia od udziału w spektaklu lub pokazie.
  6. Za swój występ w spektaklu lub pokazie uczeń odpowiada nie mniej niż grono pedagogiczne.

XIII Udział uczniów Szkoły Baletowej przy Fundacji Capitol w konkursach baletowych i tanecznych

 1. O możliwości udziału uczniów w konkursie baletowym lub tanecznym Fundacja Capitol poinformuje poprzez zamieszczenie odpowiednich ogłoszeń na jednej z tablic w siedzibie Szkoły Baletowej oraz na witrynie internetowej www.capitolszkolabaletowa.pl w zakładce „Strefa Rodzica”.
 2. Koszta udziału ucznia w konkursie pokrywają rodzice/opiekunowie.
 3. Koszta wyjazdu pedagogów na konkurs wspólnie pokrywają rodzice/opiekunowie biorących udział w konkursie uczniów.
 4. Aby uczeń mógł wziąć udział w konkursie konieczne jest poznanie oraz zaakceptowanie przez rodziców/opiekunów ucznia treści Regulaminu sporządzonego przez Prezesa na potrzeby danego konkursu.

XIV Nagrody, wyróżnienia oraz stypendia

 1. W imieniu Szkoły Baletowej Prezes może przyznawać uczniom nagrody, wyróżnienia oraz stypendia, a także zgłaszać kandydaturę uczniów do nagród, wyróżnień oraz stypendiów przyznawanych przez zewnętrzne podmioty.
 2. Nagrody, wyróżnienia oraz stypendia przyznawane przez Prezesa mogą mieć dowolną formę.
 3. Nagrody, wyróżnienia oraz stypendia przysługują jedynie uczniom zasłużonym dla imienia Szkoły Baletowej oraz Fundacji Capitol, którzy odnieśli znaczące sukcesy, przy czym dokonując wyboru Prezes nie opiera decyzji o sumę osiągnięć uczniów, a ocenę ich rzeczywistej wartości. Zasada ta obowiązuje również w przypadku wyznaczania kandydatów do stypendiów, nagród oraz wyróżnień przyznawanych przez podmioty zewnętrzne.

XV Inne

 1. Fundacja Capitol zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku uczniów Szkoły Baletowej w celach promocyjnych. Prawo to nie obejmuje osób trzecich.
 2. Jeżeli rodzic/opiekun ucznia nie chce wyrazić zgody na wykorzystywanie przez Fundację Capitol wizerunku ucznia proszony jest o przekazanie Fundacji Capitol pisemnej informacji. Fundacja Capitol zobowiązuje się uszanować wolę rodzica/opiekuna.