Statut


STATUT FUNDACJI
CAPITOL
tekst ujednolicony

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą CAPITOL zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Jolantę Janasik fundatora zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 4/4 przed notariuszem Janiną Zaporowską w dniu 28.04.2009r. za repertorium A nr 1673 / 2009r. działa na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień niniejszego statutu.

Fundacja jest apolityczna i nie powiązana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.

§ 4

Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony.

§ 5

Organem nadzorującym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 6

Terenem działalności fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w celach realizowania zadań i celów fundacji także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dla wykonywania działań statutowych fundacja może powoływać oddziały i filie. W celu współpracy z zagranicą, fundacja może się posługiwać nazwą w tłumaczeniu jej nazwy w danym języku obcym.

 

Cel i zasady działania

§ 7

Wspieranie, organizowanie i promocja działalności kulturalnej i baletowej w kraju i poza granicami.
Działanie na rzecz wzbogacania i pogłębiania życia kulturalnego ze szczególnym naciskiem na promocję baletu oraz tańca.
Promocja i rozwianie sztuki baletowej w szerokim zakresie.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Działalność wydawniczą, poligraficzną reprodukcję zapisanych nośników informacyjnych;
Produkcje filmów i nagrań na nośnikach elektronicznych wszelkiego rodzaju;
Działalność w obiektach kulturalnych;
Działalność rozrywkową gdzieindziej niesklasyfikowaną;
Artystyczną literacką działalność twórczą;
Pozostałą działalność rekreacyjna gdzieindziej niesklasyfikowaną;
Edukację;
Badanie rynku i opinii;
Pozyskiwanie środków na rzecz fundacji;
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i pozostałymi organizacjami w tym pozarządowymi w zakresie celów działania fundacji;
Wspomaganie społecznych inicjatyw zbieżnych z celami fundacji;
Udzielanie pomocy finansowej w formie stypendiów w celu pokrycia kosztów związanych z wyjazdami na konkursy i festiwale;
Wspieranie edukacji twórców poprzez udzielanie stypendiów krajowych i zagranicznych;
Prowadzenie działalności impresaryjnej oraz produkcję wydarzeń artystycznych;
Organizację festiwali, przeglądów, konkursów, ekspozycje oraz innych imprez;
Wynajem i dzierżawę składników majątkowych fundacji własnych i najmowanych;
Fundacja w celu realizacji celów może prowadzić działalność gospodarczą.

 

Mienie i majątek Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielki w kwocie 1000,oo zł ( jeden tysiąc ) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w okresie działania.

§ 10

Fundacja może pozyskiwać środki, a w szczególności z:
darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, zbiórek i organizacji imprez publicznych, gospodarki majątkiem fundacji, działalności gospodarczej oraz w każdy sposób zgodny z prawem.

§ 11

Środki pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być wydatkowane tylko zgodnie i poszanowaniem woli spadkodawców i donatorów;
Oświadczenia w sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia składa Zarząd Fundacji;
Wszystkie dochody i zyski fundacja przeznacza na działalność statutową;
Rokiem obrachunkowym fundacji jest rok kalendarzowy.

 

Władze Fundacji

§ 12

Władzami fundacji są
Rada Fundacji
Zarząd Fundacji
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu.

Rada Fundacji

§ 13

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym.
 2. Rada składa się z trzech do pięciu osób. W jej skład każdorazowo wchodzi Fundator lub przedstawiciel fundatora. Członków pierwszego składu rady powołuje Fundator. Następnych członków rady w miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla powiększenia składu Rady, powołuje swą uchwała Rada.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Członek Rady może zostać odwołany uchwałą Rady. Rada nie jest uprawniona uchwałą pozbawienia Fundatora lub jego przedstawiciela członkostwa w składzie Rady.
 3. Członkostwa w Radzie Fundacji nie można łączyć z funkcją Członka Zarządu Fundacji ani ze stosunkiem pracy w fundacji.
 4. Rada wybiera ze swego grona jej Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
 5. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku. Decyzje Rady Fundacji zapadają w formie uchwał. Przy parzystym składzie rady w przypadku braku zwykłej większości, decydujący jest głos jaki odda Przewodniczący Rady
 6. Rada Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

§ 14

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji;
 • Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezesa Zarządu oraz ustalanie jego wynagrodzenia;
 • Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium;
 • Kontrola, nadzór nad działalnością, wytyczanie głównych kierunków działalności fundacji;
 • Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji, uchwały o jej likwidacji jak i połączeniu z inną fundacją, oraz zmiany Statutu Fundacji.

§ 15

Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywania rewizji majątku, oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 16

 1. Pierwszego Prezesa Zarządu powołuje Fundator na trzyletnią kadencję. Kolejnych Prezesów Zarządu powołuje Rada na trzyletnią kadencję;
 2. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa i nie więcej niż trzech członków zarządu;
 3. Członkowie Zarządu Fundacji, powoływani i odwoływani są przez Prezesa Zarządu na trzyletnie kadencje. Funkcje członków Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencje.
 4. Prezes Zarządu kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz wraz z Wiceprezesem Zarządu lub Członkiem Zarządu, a do jego zadań należy w szczególności:
  • uchwalanie rocznych planów działań Fundacji oraz planów finansowych;
  • ustalanie regulaminów wewnętrznych Fundacji;
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie pracowników Fundacji
  • podejmowanie decyzji we wszystkich spawach nie zastrzeżonych dla innych organów;
  • przedkładanie w terminie do 30 września każdego roku sprawozdań Radzie Fundacji
  • składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu fundacji;
  • występowanie z wnioskiem w sprawie zmian Statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją, oraz likwidacji Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 17

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla jakich została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku;
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje rada Fundacji;
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje uchwałą jej Rada na wniosek Prezesa Zarządu.